Doktorat:

 • Disolución del vínculo en el matrimonio de los no bautizados. Ejercicio de la potestad pontificia, Pamplona 1998.

Monografia:

 Artykuły:

 • Fundamento de la disolución del matrimonio de los no bautizados, w: Matrimonio. El matrimonio y su expresión canónica ante el III milenio, Pamplona 2001, s. 1435-1438.
 •  Siedemnasto- i osiemnastowieczna debata teologiczno-kanoniczna na temat rozwiązania małżeństwa naturalnego, w: "Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne" 35 (2002), s. 78-88.
 • Ontologiczne i antropologiczno - teologiczne podstawy instytucji małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II a przymiot nierozerwalności małżeństwa, w: "Prawo Kanoniczne", 45 (2002) n 3-4, s. 121-153.
 •  Papieskie dokumenty "Altitudo" (1537), "Romani Pontificis" (1571) i "Populis" (1585) oraz ich wpływ na doktrynę dotyczącą małżeństwa nieochrzczonych. w: "Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne", 34 (2001), s. 216-229.
 • Rozwiązanie węzła w małżeństwie nieochrzczonych - próba systematyzacji. W: "Ius Matrimoniale", 7 (2002), s. 119-149.
 • Wykonywanie władzy przez Kościół‚ nad węzłem małżeńskim nieochrzczonych - związki aktualnej normatywy w doktrynie na przestrzeni pierwszego tysiąclecia. W: "Prawo Kanononiczne" 43 (2000) z. 3-4, s. 252-272
 • Prawa i obowiązki w zakresie wychowania w ujęciu Kodeksu Prawa Kanonicznego - współpraca rodziców i szkoły oraz jej formy / Seweryn Świaczny, Anna Pustelnik. Prawo Kanon, s. 2004, nr 1-2, s. 25-60.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego a katecheza dla dorosłych / Seweryn Świaczny, Barbara Przydatek. Prawo Kanon, s. 2003, nr 3-4, s. 269-290.
 • Możliwość niezastosowania zasady prawnej, a podstawowe prawa człowieka, w: Rozprawy prawnicze, Zakamycze 2005.
 • Neurastenia a kanoniczny konsens małżeński, Seweryn Świaczny. Publikacja w druku, s. 7.
 • Nerwica natręctw a kanoniczny konsens małżeński, Seweryn Świaczny. Publikacja w druku, s. 11.
 • Histeria a kanoniczny konsens małżeński, Seweryn Świaczny. Publikacja w druku, s. 10.

Recenzje:

 • P.J. Viladrich. El consentimiento matrimonial - técnicas de calificación y exégesis de las causas canónicas de nulidad (cc. 1095 a 1107 CIC). Pamplona 1998, w: Prawo Kanoniczne. 44 (2001), c. 3-4, s. 259-265.
 • Valeat aequitas. Księga pamiątkowa ofiarowanej Księdzu Profesorowi Remigiuszowi Sobańskiemu, Katowice 2000, (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2000). W: "Prawo Kanoniczne" Wydawnictwo UKSW Warszawa, 45 (2002), c. 3-4, s. 307-309.
 • P. Majer. El error que determina la voluntad, can. 1099 del CIC 1983, w: "Anuario de Derecho eclesiástico del Estado", Madrid 1999, n XV, s. 946-952.
 • R. Sobański. Metodologia prawa kanonicznego, Katowice 2004. Publikacja w druku: "Śląskie Studia Historyczno - Teologiczne", Katowice.

Tłumaczenie:

 • Viladrich, P.J., El consentimiento matrimonial, Pamplona 1998. wersja polska: Viladrich, P.J., Konsens małżeński, Warszawa 2002.